مسول مدرسه یا نماینده گرامی! برای ثبت‌نام در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو...